Zápis ze schůze výboru (2. 9. 2021)

Zápis ze schůze výboru (2. 9. 2021)

Přítomni: VV – Sluše MS, Okleštěk PO, Mikeš JM, Vokrouhlík PV; KK – Svoboda FS

Omluveni: Páv JP, Urbanová JU

Neomluveni: Jandík SJ, Ostrý MO, Pokorný JP

Host: Vacek MV, Štěpánek, Švíř, Gajzdica, Marek, Čížek

Projednávaná problematika

1) Potvrzení funkcí šéftrenérů RCS

 • Muži: Petr Okleštěk
 • Mládež: Petr Štěpánek – PŠ
 • SCM RCS : Marek Švíř – MŠ

Toto rozdělení platí přesto, že rozhodnutím VV ČSRU nebylo schváleno zřízení SCM RCS a nebude finanční podpora SCM (akademie), jak bylo ČSRU navrženo. Podporu dostala Tatra Praha a 2 kluby na Moravě.

2) Sportovní centrum mládeže

VV projednal s přítomnými situaci , dopady a řešení a po diskuzi VV RCS rozhodl, že i když jsme nebyli vybráni do grantu ČSRU , založíme Sportovní centrum mládeže SCM RCS. SCM bude v roce 2021 a ½ 2022 financováno z prostředků klubu. Se šéftrenérem SCM Markem Švířem uzavře RCS pracovní smlouvu, jejíž součástí bude náplň práce šéftrenéra jak pro SCM, tak pro klub v dalších činnostech (web, marketing, reservace hřišť a další). Smlouva bude uzavřena od 15. 9. 2021 na dobu neurčitou. Zajistí MS dle vzoru smlouvy s trenéry v ČSRU.

3) Aktualizace rozpočtu do konce 2021

Na rozpočet do konce 2021 a návrh na rok 2022 připraví do 10.9.2021 rozpočet jednotlivých kategorií:

 • Okleštěk PO – Muži A+B a ženy
 • Štěpánek PŠ– mládež
 • Švíř MŠ – SCM

Souhrnný rozpočet sestaví JM, PO a MS k projednání na schůzi VV RCS v úterý 14.9.21.

4) Proticovidová opatření

Dále VV RCS schválil systém evidence proticovidových opatření dle návrhu R. Bredlerové a PŠ pro mládež a sjednotí s evidencí dle propozic ČSRU, které zpracoval PO.

Další témata

 • PŠ zdůraznil potřebu připravit náplň práce šéftrenérů a předložit na VV. Zajistí MS, PO a JM!
 • Řešení IS RCS připraveno JP a schváleno VV RCS. Realizace – MŠ+PŠ+PO. Předem informace všem trenérům a členské základně!
 • Identita RCS + dresy. Platí schválení VV RCS na základě materiálů zpracovaných JP. Do realizace se zapojí MŠ do konce září po zapracování se do funkce šéftrenéra CSM RCS.
 • PŠ navrhl pro jednoduší přechod mládeže U12 do U14 (systém hry, rozměry hřiště atd.) zavést povinné školení všech hráčů této kategorie s novými pravidly vyšší kategorie formou kurzu kurzu rozhodčích. Tak se seznámí s pravidly a usnadní se jejich přechod. Termín zima 2021/22, lektor M. Haitman, zajistí PŠ. VV RCS tento postup schválil.

Příští schůze VV RCS 14.9. v 17 hod klubovna RCS.

Zapsal: Vacek
Schválil: Sluše

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.

Zápis ze schůze výboru (11. 5. 2021)

Přítomni: VV – Sluše MS, Okleštěk PO, Páv JP, Pokorný JP; KK – Urbanová JU, Svoboda FS

Omluveni: Jandík  SJ, Ostrý MO, Mikeš JM, Vokrouhlík PV

Host: Vacek MV

Program schůze

1 – Tréninky

 • Byly zahájeny tréninky mužů, U19 a žen na umělce v omezeném režimu dle daných podmínek a dále probíhá testování před tréninky na PM.

 • Zahájeny v omezeném rozsahu tréninky všech kategorií. PO vydal rozpis na 2 hřiště (AC tráva + RC umělka). Po prvním týdnu PO s trenéry vyhodnotí a případně upraví, tak optimálně zajistil a vyhověl rozpisem všem kategoriím.

2 – Výběrové řízení nové identity RCS

Smlouva k vizuální identitě klubu s dodavatelem DUO (Filip, Kupr) je po doplnění detailů připravena k podpisu. Vizualizace v klubu a veřejnosti, termín změny bude určen do příští schůze VV na PM (předběžně 18. 5 .21). Předpoklad do termínu zahájení nové sezony „A“ – 15.8.2021. Do konce týdne MS podepíše smlouvu a předá účetní k úhradě dle smlouvy.

3 – Vybavení klubu (dresy, hráčské doplňky, propagační vybavení)

PO předložil prezentaci nových dresů logem od vybraného dodavatele Cantenburry. Na příští schůzi bude projednána dodavatelská smlouva a zařazení do rozpočtu 2021 a 2022.

4 – Systém evidence a řízení a správy RCS

Zprávu podal JP, upřesnění dle požadavků RCS probíhá. Evidence členů, soupisky dle družstev – zavedení od podzimní sezony 2021 (15. 8. 21). První fáze do 31. 5. 21 platí. Smlouva byla schválena a bude podepsána MS do konce týdne. JP+PO navrhnou způsob informace a užívání systému všem členům s přístupem do systému a předloží na příští schůzi VV ke schválení.

5 – Různé

 •  ENVOS úhrada úvěru za práce na umělce. MS projednal a podepsal uznání závazku za tyto práce s tím, že RCS připraví nový splátkový kalendář. VV na návrh MS odsouhlasil splátku 250 tis. Kč do 30.4.2021 a dalších 250 tis. Kč do konce roku. MS projednal s věřitelem , požadavek ENVOS je úhrada 900 000,- do 30.9.21. Projednáme na příštím VV.
 • PO podal informaci o rozpočtu na r. 2021, je zpracována poslední verze 3,5 mil Kč. Je bezpodmínečně nutné zajistit další sponzory pro zajištění této částky, která limituje chod klubu.
 • PO zašle návrh rozpočtu členům VV k připomínkám. Termín 30.4.2021 Rozpočet je u členů VV a projednání je na programu příští sckůze VV.
 • PO rozeslal s DB návrh plánu rozvoje RC Sparta na roky 2021-2023. Návrh je důležitou částí programu schůze VV 25.5.21.

Schválil : MS

Příští jednání se koná v úterý 25. 5. 2021 od 17,00 hodin na PM.

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.

Zápis ze schůze VV (20. 4. 2021)

Přítomni: VV – Sluše MS, Okleštěk PO, Páv JP, Pokorný JP, Ostrý MO, Mikeš JM; KK – Urbanová JU, Vokrouhlík PV, Svoboda FS

Omluveni: Jandík  SJ

Host: Vacek MV

Program schůze

1 – Tréninky

 • Byly zahájeny tréninky mužů , U19 a žen na umělce v omezeném režimu dle daných podmínek a dále probíhá testování před tréninky na PM.

 • Dle nových pravidel je možno zahájit tréninky mládeže dle vzorce 6 skupin po 2 sportovcích, rozestup 10 m. PO informoval trenéry mládeže o této možnosti pro U8, U10, U14 a U16.Od tohoto týdne přejdou muži, U19 a ženy na trénink na trávě hřiště ragby. PO zajistí rozpis tréninkových hodin pro všechny kategorie, aby se jím mohli řídit a zároveň byl zajištěn prostor na AC Sparta.

2 – Výběrové řízení nové identity RCS

Smlouva k vizuální identitě klubu s dodavatelem DUO (Filip, Kupr) je po doplnění detailů připravena k podpisu. Vizualizace v klubu a veřejnosti, termín změny bude určen do příští schůze VV na PM (předběžně 18. 5 .21). Předpoklad do termínu zahájení nové sezony „A“ – 15.8.2021. Následně PO zajistí prezentaci nových dresů logem od vybraného dodavatele Cantenburry.

3 – Systém evidence a řízení a správy RCS

Zprávu podal JP, upřesnění dle požadavků RCS probíhá. Evidence členů, soupisky dle družstev – zavedení od podzimní sezony 2021 (15. 8. 21). První fáze do 31. 5. 21, bude připravena smlouva s dodavatelem za roční poplatek. Návrh smlouvy bude předložen VV ke schválení.

4 – Různé

 • ENVOS úhrada zbývající části dodavatelské úvěru za práce na umělce. MS projednal a podepsal uznání závazku za tyto práce s tím, že RCS připraví nový splátkový kalendář. VV na návrh MS odsouhlasil splátku 250 tis.Kč do 30.4.2021 a dalších 250 tis. Kč do konce roku. MS projedná s věřitelem ENVOS.
 • PO podal informaci o rozpočtu na r. 2021, je zpracována poslední verze 3,5 mil Kč. Je bezpodmínečně nutné zajistit další sponzory pro zajištění této částky, která limituje chod klubu. PO zašle návrh rozpočtu členům VV k připomínkám. Termín 30.4.2021.
 • PO připravil s DB návrh plánu rozvoje RC Sparta na roky 2021-2022. Návrh pošle 3.5.21 členům VV k připomínkám a bude zařazen do programu příští schůze VV.

Schválil : MS

Příští jednání on-line se koná v úterý 4. 5. 2021 od 17,00 hodin.

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.

Zápis ze schůze VV (6. 4. 2021)

Přítomni: VV – Sluše MS, Okleštěk PO, Páv JP, Pokorný JP, Jandík  SJ, KK – Urbanová JU, Svoboda FS

Omluveni: Vokrouhlík PV, Ostrý MO, Mikeš JM

Host: Dan Beneš, Vacek MV

Program schůze

1 – Tréninky

 • PO informoval VV o tom, že tréninky nadále probíhají v omezeném režimu dle daných podmínek. Probíhá testování na PM. Seznamy testovaných jsou k dispozici pro kontrolu v kanceláři klubu u PO. Odběry a testy jsou pro hráče RCS i nadále zdarma, RCS bude dále dodržovat pokyny ČSRU ohledně tréninků stejně jako nařízení vlády ohledně COVID 19.
 • JU informovala členy VV, že ženy zahájily tréninky na umělce v pátek 19. 3. 2021 (včetně testů v testovacím středisku).
 • V případě jakýkoliv změn bude VV a trenéři mládeže informováni.

2 – Výběrové řízení nové identity RCS

Platí závěr výběrového řízení z 23. 3. 21 o vítězství společnosti DUO (Filip, Kupr). JP zaslal návrh smlouvy od dodavatele, bylo dohodnuto její doplnění a konečnou verzi do 30. 4. 2021. Poté bude předložena VV k odsouhlasení. Připomínky k návrhu smlouvy zasílat do do 20. 4. 21.

Na základě uveřejnění zápisu schůze VV k tomuto bodu vznikla velká reakce členů klubu resp. trenérů mládeže. JP připraví další informační materiál, s vysvětlení potřeby modernizovat identitu klubu na současné podmínky. K materiálu dodavatele bude možnost ještě odborné i veřejné diskuze.

3 – Systém evidence a řízení a správy RCS

JP vysvětlil VV, že z důvodů časových nebyl zpracován návrh konečného rozhodnutí a ukončení výběru včetně informačního materiálu nutno posunout do 30. 4. 21. Stále platí že, do finále byly vybrány společnosti Esports KIS a Sportlyzer. Pro možnost zvážení vítěze bude doplněno o cenu obou systému, tak, aby VV mohl vyhodnotit a rozhodnout se kterým z uchazečů bude uzavřena smlouva.

4 – Různé

 • VV RCS potvrdil své dřívější rozhodnutí o snížení příspěvků klubu o 1 000 Kč na základě žádosti. Další snížení příspěvků bude řešeno individuálně na základě žádosti a projednání ve VV RCS. Požadavky na slevu příspěvků musí být předloženy do konce měsíce března 2021. Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.

 • VV projednal návrh kandidátů z řad členů RCS do TKM ČSRU, byl vybrán M.Švíř. Kandidaturu projednal a zaslal na ČSRU MS.

 • VV pověřil MS k jednání s AC Sparta ve věci postavení buňkové půjčovny a opravny kol na pozemku pronajatém RCS bez vědomí RCS s ředitelem AC Mikulkou a případně na schůzi představenstva. Na pondělní radě předsedů ACS , zatím nebude předloženo. Bylo projednáno s ředitelem Mikulkou. Bude uskutečněno společné jednání s AC+RCS+Hadáček+provozovatel servisu kol, kde budou dohodnuty provozní podmínky obou uživatelů a RCS. Zajistí MS.

 • MS informoval VV o možnosti znovuotevření jednání o výstavbě ragbyového stadionu na PM (viz. schválené územní řízení). MS projedná s ředitelem AC, GP arch. Zemanem a MČ P9. Zahájeno, probíhá.
 • VV pověřil MS k jednání s ENVOSEM ohledně úhrady doplatku za práce na umělce RCS. Uznání závazku ENVOSU, eventuelně nový splátkový kalendář. Proběhlo osobní jednání, bylo podepsáno uznání závazku a dohodnut termín předložení nového splátkového kalendáře do 30. 4. 21. Zajistí MS, JM, PO.
 • Na příštím výboru bude projednáván upravený plán rozpočtu na r. 2021 jak jej předložil PO.

Zapsal: MV

Schválil : MS

Příští jednání on-line se koná v úterý 20. 4. 2021 od 17,00 hodin.

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.

Zápis ze schůze VV (23. 3. 2021)

Přítomni: VV – Sluše MS, Okleštěk PO, Páv JP, Pokorný JP, Jandík  SJ, Ostrý MO, Mikeš JM, KK – Urbanová JU, Svoboda FS

Omluveni: Vokrouhlík PV

Host: Dan Beneš, Vacek MV

Program schůze

1 – Tréninky muži + U19

 • 1. Tréninky, byly zahájeny tréninky mužů, U19 a žen na umělce RCS. PO informoval VV o tom, že tréninků se zúčastňuje okolo 22 hráčů, začal rovněž trénovat Vachtang Palioladze (Vata). Všichni hráči se sami nahlašují na testy 2x týdně před tréninkem v testovacím středisku na PM.
 • Seznamy testovaných jsou k dispozici pro kontrolu v kanceláři klubu u PO. Odběry a testy jsou pro hráče RCS zdarma, RCS dále dodržuje pokyny ČSRU ohledně tréninků stejně jako nařízení vlády ohledně COVID 19.
 • Tréninky RCS jsou nahlášeny na OHS P-9, policii ČR a rovněž na městské části P-9 .
 • VV RCS tento postup a podmínky pro tréninky schválil.

2 – Výběrové řízení nové identity RCS

Ze zúčastněných uchazečů byly vybrány ve finále společnosti DUO (Filip, Kupr) a DIPOZITIV. Dále proběhlo online hlasování o vítězi výběrového řízení. Po sčítání byly tyto výsledky: 4 hlasy společnost DUO a 2 hlasy společnost DIPOZITIV. VV RCS vyhlásil za vítěze společnost DUO s tím, že s ní bude nejdříve uzavřena smlouva. Návrh smlouvy zpracuje JP tak, aby v pátek před schůzí byla k dispozici VV ke kontrole a připomínkám. Poté bude předložena VV k odsouhlasení. Připomínky k návrhu smlouvy zasílat do 2. 4. 2021.

3 – Systém evidence a řízení a správy RCS

JP zaslal členům VV RCS tabulku s přehledem zúčastněných uchazečů a jejich návrhy řešení. Na schůzi VV pak podal výklad k vybraným dvěma uchazečům pro lepší možnost pochopení systému a jeho rozvoje. Ve finále byly vybrány společnosti Esports KIS a Sportlyzer. Pro možnost zvážení vítěze bude doplněno o cenu obou systému, tak, aby VV mohl na příští schůzi vyhodnotit a rozhodnout se kterým z uchazečů bude uzavřena smlouva.

4 – Různé

 • VV RCS potvrdil své dřívější rozhodnutí o snížení příspěvků klubu o 1 000 Kč na základě žádosti. Další snížení příspěvků bude řešeno individuálně na základě žádosti a projednání ve VV RCS. Požadavky na slevu příspěvků musí být předloženy do konce měsíce března 2021.Na pozdější požadavky nebude brán zřetel.
 • VV projednal návrh kandidátů z řad členů RCS do TKM ČSRU, byl vybrán M.Švíř. Kandidaturu projedná PO a pokud s ní bude M. Švíř souhlasit, bude kandidatura odeslána na ČSRU.
 • JU informovala členy VV, že ženy zahájily tréninky na umělce v pátek 19.3.2021 (včetně testů v testovacím středisku).
 • Dále byly provedeny opravy branek na umělce, VV vyslovil pochvalu FS za organizaci těchto prací.
 • Sklad materiálu na umělce, probíhá zajištění materiálu tak, aby ve třináctém týdnu mohly být práce realizovány.
 • VV pověřil MS k jednání s AC Sparta ve věci postavení buňkové půjčovny a opravny kol na pozemku pronajatém RCS bez vědomí RCS s ředitelem AC Mikulkou a případně na schůzi představenstva. Na pondělní radě předsedů ACS, zatím nebude předloženo.
 • MS informoval VV o možnosti znovuotevření jednání o výstavbě ragbyového stadionu na PM (viz. schválené územní řízení). MS projedná s ředitelem AC, GP arch. Zemanem a MČ P9.
 • VV pověřil MS k jednání s ENVOSEM ohledně úhrady doplatku za práce na umělce RCS. Uznání závazku ENVOSU, eventuelně nový splátkový kalendář.
 • PO informoval VV o možnosti zajištění kamery na stream zápasů z utkání mužů, informaci o cenových podmínkách předá PO členům VV. Vše závisí na zahájení a rozlosování soutěží od ČSRU.
 • Letní soustředění U16 a U19, žádost o příspěvek VV vzhledem k situaci s Covid 19 zatím neodsouhlasil.
 • Na příštím výboru bude projednáván plán rozpočtu na r. 2021 jak jej předložil PO.

Zapsal: MV

Schválil : MS

Příští jednání on-line se koná v úterý 6. 4. 2021 od 17,00 hodin.

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.

Zápis ze schůze VV (9. 3. 2021)

Přítomni: Sluše MS, Okleštěk PO, Urbanová JU, Páv JP, Svoboda FS, Pokorný JP, Jandík  SJ,  Vacek MV, Ostrý MO

Omluveni: Vokrouhlík PV, Mikeš JM

Program schůze

1 – Tréninky muži + U19

 • PO podal členům VV informaci o systému tréninků na PM. Hodinu před tréninkem musí všichni projít testováním na COVID-19 v buňce na parkovišti, do 5 minut obdrží výsledek, dle kterého se mohou zúčastnit tréninku
 • Všichni hráči (muži + U19) musí mít podepsány poloprofesionální smlouvy (formou dohody o provedení práce). Trénovat se zatím bude na umělce, svlékat se mohou v šatně č. 1 PM s tím, že ihned po převlečení opustí halu PM.

2 – Nový režim v hale PM

Všichni, kdo se budou zdržovat v hale, musí mít test na COVID-19, jinak nebude vpuštěn,

3 – Výběrové řízení nové identity RCS

JP informoval VV o dalším vývoji v soutěži. Další prezentace proběhne on-line dne 10. a 11. 3. 2021 od 16,00 do 17,00. Rozhodnutí o dodavateli a uzavřít výběrové řízení bude v programu další schůze VV 23. 3. 2021.

4 – Systém evidence a řízení a správy RCS

JP informoval VV o tom, že v současné době probíhají práce na výběru systému (analýza vhodných nástrojů). Informaci o vývoji a dokončení podá na příští schůzi VV RCS.

5 – Různé

 • MV informoval VV o urgenci úhrady členských příspěvků a licencí ze strany ČSRU.
 • Na základě zápisů z jednání VV ČSRU rozhodl VV RCS o tom, že se navrhneme na doplnění TMK ČSRU člena z našeho klubu. PO projedná s kandidáty a zašle na ČSRU návrh. Informace na příštím VV.
 • Dále PO informoval VV o dění v ČSRU, nově začínající a malé kluby založily svoji organizaci AMOR, pomocí ní chtějí uplatňovat větší vliv v rámci ČSRU.
 • MS informoval o nutnosti zaujmout stanovisko RCS k hospodaření ČSRU (viz. problémy marketingové komise), zejména ve vztahu ke školení trenérů mládeže a jejich podpory.
 • Dále kontrola rozpočtu na r. 2021 a výsledku hospodaření za r. 2020 (ještě není k dispozici).
 • MS oslovil JU ohledně trénování žen na PM (reprezentanky trénují s nároďákem na Markétě). Bude třeba dohodnout termíny a hodiny tréninků, včetně zajištění dohod o provedení práce jako u mužů.
 • Probíhá zajišťování materiálu pro zahájení realizace skladu materiálu na umělce mezi buňkami (zajišťuje MV a FS).
 • FS informoval VV o možnosti opravy poškozených fotbalových branek na umělce.
 • MS navrhl po zkušenostech s prvním jednáním on-line provádět jednání VV RCS on-line každých 14 dní od 17,00 hodin,  zúčastnění členové VV souhlasí.

Zapsal: MV

Schválil : MS

Příští jednání on-line se koná v úterý 23. 3. 2021 od 17,00 hodin.

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.