Zápis ze schůze VV (4. 8. 2020)

 • Datum a míst konání: ve středu dne 4. 8. 2020 v klubovně na Podvinném mlýně (PM)
 • Přítomni: Sluše (MS), Okleštěk (PO), Páv (JP), Svoboda (FS), Mikeš (JM), Urbanová (JU), Vacek (MV), Pavel Vokrouhlík (PV)
 • Omluveni: Jandík, Pokorný, Ostrý

Kontrola minulého zápisu a nové úkoly

 • MS požádal VV o návrh na doplnění týmu pro jednání s AC Sparta do příští schůze (J.Mikeš)
 • PO informoval VV o termínu podání žádosti na MHMP ohledně příspěvku na nájem vzhledem k situaci s Covid 19.Termín podání žádosti do 30.8.2020 (zpracování: PO a JM)
 • DB informoval VV o nutnosti o proškolení trenérů mládeže a jejich motivačního odměňování dle dosaženého stupně kvalifikace. Po dohodě s PO navrhuje pro stupeň „C“ 2 000 Kč a pro „B“ 3 000 Kč. Dále budou trenéři vybaveni oblečením (tepláky, mikina, triko, kšiltovka). Na stupeň „B“ jsou nutné i dva semináře na vybrané VŠ, předběžné náklady cca 3 000 Kč, které bude  hradit klub. Délka seminářů cca 2 víkendy. DB zjistí nejbližší termíny. DB na příští VV připraví seznam trenérů včetně stupně dosažené kvalifikace.
 • PO připraví návrh pravidelné schůze trenérů RCS ( 1x měsíčně v klubovně, 1. termín po dohodě s trenéry)
 • MS informoval VV o tom, že do 25. 8. 2020 bude předáno zpracovávání účetnictví RCS mezi Romanou Petřinovou a Danou Hruškovou, DH, novou účetní. Do 11.8.2020 je termín účetní uzávěrky za r. 2019 (Romana Petřinová předá daňovému poradci). Zpracovaný materiál dále předá PO na Justici a Národní sportovní agenturu. Na příští schůzi VV RCS bude předložen návrh rozpočtu RCS na II. pololetí roku 2020.Zpracování: PO, MS, JM a DH (nová účetní).

Hlavní položky rozpočtu

 1. náklady na činnost „A“ mužstva včetně odměn hráčům
 2. náklady na činnost mládežnických družstev
 3. náklady na činnost žen
 4. náklady na provoz hřiště (nájem AC, reklamy apod.)
 5. marketingové náklady
 6. odměňování trenérů
 7. náklady na údržbu a provoz umělky (založit v účetnictví jako zvláštní středisko)
 8. investiční náklady na vybavení nové klubovny RCS
 9. závazky z minulých let ( do 31.12.19 ) vč. splátkových kalendářů, zejména AC Sparta Praha
 10. další dle předchozích rozpočtů

Různé

 • JM informoval VV o nutnosti organizace a přípravy akcí mládeže koncepčně (kempy apod.). Je povinnost předložit návrh akce VV ke schválení konání jménem RCS a schválení podílu RCS na nákladech. JM zaslal VV návrh formuláře, vhodného na akce všeho zaměření.
 • JM, dále otevřel  problém v komunikaci mezi trenéry jednotlivých kategorií (zejména mezi U14 a U16). Vychází ze zkušeností a diskuzi mezi rodiči. VV uložil otevřít problematiku při 1. schůzce trenérů (PO a DB), viz úkol z minulé schůze VV RCS.
 • PO informoval o průběhu výběrového řízení na dodavatele jednotného vybavení pro členy klubu (hrací dresy, tepláky, mikiny, trička atd.). Spolupráce PO + JP. Termín nabídek  30.8.2020. VV dostane ke schválení grafické vzorky, cenu, dodací lhůty, dobu smlouvy a marži pro RCS, které proběhne 15.9.2020 a bude projednán další postup a pořadí nabídek.
 • JP  prověří přihlášení a funkci adresáře členů VV na mail výbor RCS ihned, zhodnotíme na příštím VV. Zároveň V schválí základy systému odsouhlasení požadavků na per rollam.
 • JP informoval o soutěži na marketingové zpracování potřeb RCS. Odměna všem zúčastněným (základ pro všechny 2 000 Kč, vítěz 30 000 Kč). Dále podal návrh na marketingový název klubu: Ragby Sparta, z důvodů zjednodušení komunikace. MS požaduje vyjádření k tomuto návrhu všemi členy VV a KK do příštího VV, v případě absence mailem na PO.
 • Do odvolání bude komunikaci na soc. sítích RCS vč. e-mailu sledovat JP, včetně reakcí.
 • MS předložil VV studii vnitřního vybavení klubovny, kterou zpracoval arch. Stibitz. VV schválil řešení s tím, že se bude řešit postupně dle finančních možností klubu (rozpočet bude předložen na příštím VV). Dokončení venkovní sezení bylo předloženo na představenstvu AC 3.8.2020, kde nebylo zatím schváleno. Do 15.8.2020 bude předložen nová CN, kde bude pouze oplocení a dětské hřiště. Zadláždění bylo již provedeno. Zastřešení (pergola), venkovní grill a výdejní pult, nebude v letošním roce realizováno, bude naceněno a zařazeno do rozpočtu RCS a AC v roce 2021.
 • PO informoval o probíhajícím jednání s dalším sponzorem, v případě smouvy bude představen na prvním podzimní utkání 1. ligy ragby RC Sparta – RC Přelouč v sobotu 22.8.2020.
 • PO,PV a hlavní trenér Ondra Kutil pošlou VV do 18. 8. 2020 zprávu o přípravě A týmu na sezónu 2020, změny v základu A týmu a cíl pro soutěž 2020.

Příští VV RCS se koná v úterý 25.8.2020 v klubovně RCS na PM.

 

Zapsal: M. Vacek

 

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.

Zápis ze schůze VV (15. 7. 2020)

 • Datum a míst konání: ve středu dne 15.7.2020 v klubovně na Podvinném mlýně (PM)
 • Přítomni: Sluše (MS), Okleštěk (PO), Páv (JP), Svoboda (FS), Pokorný (JP), Mikeš (JM), Ostrý (MO), Urbanová (JU), Vacek (MV)
 • Omluveni: Vokrouhlík, Jandík

Dne 15.7.2020 se sešel nově zvolený výbor RCS na první  schůzi. Byl dohodnut systém schůzek do konce měsíce října 2020 . a to jednou za tři týdny (úterý od 17,00) v klubovně RCS na PM.

Dále bylo dohodnuto, že provozní schůzky v kanceláři RCS na PM se budou nadále konat každé pondělí od 14.00 hodin za MS, PO, FS, MV. Dle potřeby budou přizváni další členové VV nebo KK.

Hlavním bodem schůze VV bylo rozdělení kompetencí a oblastí činností členů VV a KK.

Výkonný výbor

 • Miloš Sluše (MS): styk a jednání s AC Sparta,  Prahou 9, MHMP, ČSRU a ekonomika klubu
 • Petr Okleštěk (PO): sportovní manager klubu,  zajišťování sponzoringu spolu s Janem Mikešem
 • Jindřich Pokorný (JP), Standa Jandík (SJ), Milan Ostrý (MO) – styk s rodiči dětí
 • Jan Páv (JP): prezentace klubu ve všech oblastech, PR, WEB, komunikace vedení klubu s A mužstvem, informace všech členů klubu o činnosti VV a KK.
 • Jan Mikeš (JM) – oblast grantů na všech úrovních, sponzoring

Kontrolní komise

 • František Svoboda (FS): kontrola ekonomických dokladů mezi RCS a AC
 • Pavel Vokrouhlík (PV): styk s trenéry všech kategorií RCS a VV
 • Jana Urbanová (JU): kontakty s mužstva žen a juniorek, spolupráce s JP v oblasti prezentace

Dále bylo dohodnuto

 • Dan Beneš – potvrzen jako šéftrenér mládeže do U14, pověřen zajišťováním školení trenérů klubu (dle potřeby se bude přizván na schůze VV)
 • Dále byla podána informace o ekonomice a financování klubu. Do konce 31.7.2020. bude uzavřeno daňové přiznání za rok 2019 (externí daňový poradce). Dále byla dohodnuta změna účetní, nová účetní paní Dana Hrušková, projedná do 31.7.2020 MS+PO
 • PO+MS předloží na příští schůzi rozpočet do konce roku 2020 ke schválení.
 • FS+PO  zkontroluje a projedná na AC soupis fakturovaných prací ve faktuře za 05 a 06  2020 od AC

Různé

 • JP informoval VV o nutnosti stanovení cílů klubu pro motivaci hráčů „A“ mužstva pro rok 2021, což souvisí s postupnou obměnou hráčského kádru.
 • JP zajistí pro  VV RCS inovaci e-mailové adresy vybor@sparta.cz
 • PO navrhl stanovit jednotný způsob  výstroje pro hráče,  trenéry a členy klubu (jednotné provedení, loga klubu atd.), JP+JU+PO připraví pro VV a KK návrh vzniklý poptávkou partnera na delší období, jednotný pro všechny kategorie (viz U6-12 ). Po schválení budou informováni všichni trenéři všech kategorií.  První návrh bude do 31.8.2020.
 • Dále bylo rozhodnuto o zpracování morálního kodexu RCS pro všechny členy klubu! Připraví PO+JP do konce září 2020.
 • PO informoval VV o zpracování návrhu odměňování trenérů v RCS – zašle všem členům výboru k připomínkám na příští výbor.
 • JP zpracuje a doplní v čistopise kontaktní seznam členů VV+KK a upraví formu zápisu pro další období.

Příští VV RCS se koná v úterý 4.8.2020 v klubovně RCS na PM.

Zapsal: M. Vacek

Máte otázku na Výkonný výbor nebo kontrolní komisi?

Pokud máte jakékoliv otázky nebo připomínky k zápisu, napište na adresu vybor@rcsparta.cz nebo nám napište do komentářů a výbor se tím bude zabývat. Při čekání na odpověď děkujeme za trpělivost.

Zemřel Václav Zadák

Zemřel Václav Zadák

Rádi bychom se s vámi podělili o smutnou zprávu – po delší nemoci zemřel ve věku 77 let náš kamarád, spoluhráč a reprezentat ČR Václav Zadák. V těžké době se s ním rozloučí pouze jeho rodina a po uvolnění karantény se bude konat zádušní mše, abychom se s ním mohli rozloučit osobně.

Upřímnou soustrast rodině i dalším pozůstalým.

Reakce RC Sparta Praha na mimořádné opatření Vlády ČR v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 (Aktualizace 12. 3. 2020)

Reakce RC Sparta Praha na mimořádné opatření Vlády ČR v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 (Aktualizace 12. 3. 2020)

Aktualizace 12. 3. 2020

V návaznosti na nové opatření Vlády ČR se do odvolání ruší tréninky všech kategorií. Mrzí nás to, ale věříme, že krátkodobé omezení budou v dlouhodobějším výhledu přínosné.

Článek z 10. 3. 2020

Vážení hráči a hráčky, rodiče a fanoušci ragby, v návaznosti na dnešní mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vás chceme informovat o dopadu těchto opatření na chod klubu.

V této chvíli neomezujeme tréninky žádné z kategorií a všechny proběhnou podle pravidelného rozvrhu. Doporučujeme však nezúčastňovat se tréninků těm, kteří se necítí dobře, mají příznaky shodné s příznaky běžné chřipky nebo navštívili v posledních 2 týdnech severní Itálii nebo jiné rizikové oblasti. Vyzýváme také všechny, kteří se setkali s možným zdrojem nákazy, aby na tréninky nechodili. Zároveň v případě neúčasti prosíme o včasné omluvení.

Zároveň chceme připomenout opatření, která snižují riziko přenosu případné nemoci.

Podrobný přehled najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zatím nevidíme nutnost zavádět plošná omezení, situaci ale sledujeme a budeme ji pravidelně posuzovat. Nadcházející události, jako např. zápas mužů s Přeloučí, budeme posuzovat individuálně. Pokud nedojde ke změně situace, tento zápas proběhne bez fanoušků. Vycházíme ze stanoviska Sportovně-technické komise ČSRU.

Soutěžní utkání organizované ČSRU se od KATEGORIE U14 A VÝŠE NERUŠÍ a pořadatel utkání (domácí klub), je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob. Ohledně KATEGORIE U12 A NÍŽE budou přijata technická opatření, o kterých budou kluby informovány.

O dalším vývoji vás budeme informovat na webu rcsparata.cz. Pokud máte nějaké otázky, napište nám, prosím, na info@rcsparta.cz.